عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
استفاده از امکانات سامانه آموزش الکترونیکی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 03 اسفند 1394، 09:21
 

دانشجویان و اساتید گرامی

شما می توانبد به راحتی و بدون نیاز به حضور در دانشگاه، در هر زمان و مکان از امکانات سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه با ورود از طریق پورتال با نام کاربری (کد دانشجویی و یا استادی) و رمز ورود، استفاده نمایید.

http://portal.srttu.edu/