عکس مدیر  سایت
غرفه مرکز آموزش الکترونیکی به عنوان غرفه برتر
از مدیر سایت در شنبه، 17 بهمن 1394، 12:58
 

غرفه مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه در پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور، به عنوان غرفه شایسته تقدیر معرفی شده است.