عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بازديد مسئولين وزارت معارف كشور افغانستان از مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 12 بهمن 1394، 13:19
 

روز سه شنبه مورخ ششم بهمن ماه هيأت اعزامي از كشور افغانستان كه شامل مسئولين وزارت معارف اين كشور بوده اند ميهمان دانشگاه شهيد رجايي بوداند.

 اين هيأت كه به منظور بررسي امكان تعامل با دانشگاه به دعوت وزارت آموزش و پرورش به جمهوري اسلامي ايران آمده بودند  طي جلسه اي با مسئولين دانشگاه به نحوه اجرايي شدن زمينه هاي مورد علاقه طرفين  و بررسي امكانات و تجهيزات دانشگاه پرداختند

در همين راستا اين هيأت از بخش هاي مختلف مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه و بخش هاي مختلف آن  بازديد بعمل آورداند كه با توضيحات رييس مركز و مسئولين ذيربط همراه بود