عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز آموزش الکترونیکی
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 25 آذر 1394، 11:02
 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه در تاریخ 22 الی 25 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های داشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید و  آقای دکتر عظمتی، رییس محترم دانشگاه، آقای دکتر علیایی، معاون محترم پژوهش به همراه هیات محترم رییسه، از آن غرفه بازدید به عمل آوردند.