عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برگزاری آخرین جلسه دوره اخلاق حرفه ای
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 05 اسفند 1393، 09:19
 

معاونین محترم

خدا قوت،  آخرین جلسه دوره اخلاق حرفه ای، روز یکشنبه، 93/12/10، ساعت 2 بعدازظهر، برگزار خواهد شد.

لطفا تمرینهای ارسال شده را تا 93/12/7 به آدرس ایمیل استاد ارسال فرمایید.