عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برگزاری دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 15 بهمن 1393، 15:11
 

توجه توجه

به اطلاع معاونین محترم ادارات کل استانهای کشور می رساند:

با توجه به خبری که هم اکنون از وزارت آموزش و پرورش به مرکز رسیده است، افتتاحیه دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور، روز شنبه تاریخ 93.11.18، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.