عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آغاز به کار هفتمين همايش ملی آموزش
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 19 آبان 1393، 11:51
 

به ياری خداوند متعال و حمايت بخشهای مختلف فعال در عرصه آموزش کشور، هفتمين همايش ملی آموزش در ارديبهشت ماه سال 94 در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی برگزار خواهد شد.
سايت همايش: www.7theducation.ir