عکس مدیر  سایت
خبرنامه انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)
از مدیر سایت در یک شنبه، 02 شهريور 1393، 13:47
 

خبرنامه آموزش الکترونیکی از یادا در پیوست آمده است.