عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
خبرنامه انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 02 شهريور 1393، 13:47
 

خبرنامه آموزش الکترونیکی از یادا در پیوست آمده است.