عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برنامه زمانبندی برگزاری دوره های بدوخدمت فرهنگیان سال96
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 22 فروردين 1397، 14:49
 

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 96 می رساند برنامه زمانبندی و دوره های پودمان اول و دوم سال96 به پیوست می باشد.