عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
جلسه آنلاین درس اخلاق حرفه ای معلم
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 20 اسفند 1396، 10:11
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند،  جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اخلاق حرفه ای معلم توسط آقای دکتر رضاعلی، سه شنبه و چهارشنبه 96/12/22 و 96/12/23 ساعت 17 برگزار می گردد.