عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
قابل توجه پذیرفته شدگان سال96
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 16 اسفند 1396، 14:13
 

دروس بارگذاری شده:

1- روانشناسی( درطول دوره بارگذاری خواهد شد)

2- اصول و روش یادگیری

3- اخلاق حرفه ای( درطول دوره بارگذاری خواهد شد)

4- فلسفه تعلیم و تربیت

5- ارزشیابی یادگیری