عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 25 دي 1396، 11:50
 

قابل توجه دانش پذیران صلاحیت حرفه معلمی

جلسات پرسش و پاسخ درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره به صورت آنلاین ،توسط آقای دکتر نبوی در تاریخ  96/10/25 ساعت 14  و  96/10/27 ساعت 17 برگزار خواهد شد.