عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
قابل توجه کلیه دانش پذیران آزمون استخدامی سال 94
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 01 آذر 1396، 09:29
 

   بدین وسیله به اطلاع می رساند افرادی که دوره یک ساله مهارت آموزی شایستگی های حرفه معلمی

به مدت 600 ساعت را با موفقیت به اتمام رسانده اند، می توانند از تاریخ 96/9/10 برای دریافت گواهینامه

خود، به ادارات کل آموزش و پرورش استان مربوطه مراجعه  نمایند.