عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برنامه امتحانی دانشپذیران محترم دوره صلاحیت معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 01 شهريور 1396، 09:23
 

آزمون درس ها متناسب با برنامه پیوست، در قطب های آموزشی به صورت تستی برگزار می شود.