عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
مشروطین محترم سال 94 (دانشپذیران)
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 25 مرداد 1396، 12:23
 

دانشپذیران مشروط سال 94، شما می توانید با:

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی (10 رقمی)

وارد سامانه: lms.srttu.edu شده و محتواهای آموزشی را که نیاز دارید بگذرانید، دانلود نموده و مطالعه نمایید.