عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برنامه کلاس های آنلاین دوره صلاحیت معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 17 مرداد 1396، 17:34
 

شرکت در این کلاسها اجباری نیست و کلاس ضبط شده آن در سامانه بارگزاری خواهد شد.

تاریخ/ساعت

نام درس

11-9

13-11

15-13

5/22

روانشناسی و کاربرد آن در آموزش

دکتر حمیدی

دکتر حمیدی

دکتر حمیدی

5/23

فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ....

دکتر قدیم خانی

دکتر قدیم خانی

دکتر قدیم خانی

5/25

درس ارزشیابی یادگیری

دکتر صالح

دکتر صالح   

دکتر صالح

5/29

درس روانشناسی و کاربرد آن در آموزش

دکتر حمیدی

دکتر حمیدی

دکتر حمیدی

5/30

فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ...

دکتر قدیم خانی

دکتر قدیم خانی

دکتر قدیم خانی

6/1

ارزشیابی یادگیری

دکتر صالح

دکتر صالح

دکتر صالح