عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آزمون درس ارزشیابی یادگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 16 مرداد 1396، 12:01
 

آزمون درس ارزشیابی یادگیری به صورت حضوری با توحه به تاریخ امتحانات که از سوی آموزش ارائه گردیده، برگزار خواهد شد.

محتوای این درس تمام شده است و تنها جلسات رفع اشکال تشکیل خواهد شد. که متعاقبا اعلام می شود.

آزمون در روز جمعه برگزار نخواهد شد.