عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
جلسه دوم پرسش و یاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 11 مرداد 1396، 12:52
 

جلسه دوم از کلاس آنلاین پرسش و پاسخ و تحلیل آزمون دوم درس ارزشیابی یادگیری توسط آقای دکتر بهرام صالح،دوشنبه 96/5/16ساعت 10 صبح برگزار می شود.