عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تکلیف دوم درس ارزشیابی یادگیری دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 11 مرداد 1396، 12:50
 

دومین تکلیف( آزمون ارزیابی )درس ارزشیابی یادگیری بارگزاری شده است. شما می توانید با ورود به بخش تکالیف و آزمون، پاسخ سوالات را تا تاریخ 96/5/15 برای استاد ارسال نمایید.