عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 09 مرداد 1396، 08:50
 

کلاس آنلاین پرسش و پاسخ و تحلیل آزمون اول  درس ارزشیابی یادگیری توسط آقای دکتر بهرام صالح،چهارشنبه ساعت 10 صبح برگزار می شود.