عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اولین آزمون ارزیابی دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 09 مرداد 1396، 08:16
 

اولین آزمون ارزیابی درس ارزشیابی یادگیری بارگزاری شده است. شما می توانید با ورود به بخش تکالیف و آزمون، پاسخ سوالات را تا تاریخ 96/5/11 برای استاد ارسال نمایید.