عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشجویان محترم دوره صلاحیت معلمی ورودی سال ۹۴
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 28 تير 1396، 16:54
 

شما میتوانید از طریق سامانه آموزشی، با:

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی (۱۰ رقمی )

درسهای خود را دانلود و مطالعه نمایید.