عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشجویان محترم دوره صلاحیت معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 25 تير 1396، 13:17
 

تا کنون تعداد 4 درس آماده و در سامانه بارگذاری شده است. درس ارزشیابی یادگیری، در حال ضبط است و هر هفته بخشی از آن ارائه خواهد شد. (هفته آینده درس از طریق سامانه قابل مشاهده خواهد بود)