عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اساتید محترم دانشگاه
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 12 تير 1396، 06:44
 

با دراختیار قراردادن مطالب درسی خود در سامانه آموزش الکترونیکی در ترم تابستان، می توانید به راحتی تدریس نموده و آزمون آنلاین برگزار نمایید.