عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانش پذیران محترم صلاحیت حرفه معلمی ورودی سال ۹۵
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 28 تير 1396، 16:46
 

شما میتوانید با استفاده از مشخصات زیر، وارد سامانه LMS شده و در بخش "درس های من" محتوای درسی خود را مشاهده و مطالعه نمایید.
User Name (نام کاربری): کد ملی (ده رقمی)
Password (کلمه عبور): کد ملی (ده رقمی)