عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آزمون پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 15 دي 1395، 09:22
 

همکاران گرامی دانشگاه شهید رجایی

آزمون پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی، روز چهارشنبه، 95/10/15، ساعت 13-15 به مدت 15 دقیقه برگزار می گردد.