عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
ارائه محتوای درسی الکترونیکی
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 21 آذر 1395، 10:08
 

اساتید محترم دانشگاه شهید رجایی

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان، خواهشمند است نسبت به ارائه مطالب درسی، تکالیف و تمرین های درس خود به صورت الکترونیکی در بخش "درس های من"، اقدام فرمایید.