عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دوره پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 24 آبان 1395، 20:32
 

دوره پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی ویژه همکاران دانشگاه با تدریس آقای دکتر طهماسبی پور در سایت بالا گذاری شده است. لطفا تا زمان آزمون محتوا را دانلود و مطالعه نمایید.