عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آزمون مکاتبات و آئین نگارش (ويژه همکاران دانشگاه شهید رجايي)
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 15 آبان 1395، 09:55
 

همکاران گرامی

با توجه به تداخل جلسات متعدد دانشگاه، ساعت برگزاری تاریخ آزمون به ساعت 13:45 - 14:30  تغییر کرده است. (مدت زمان آزمون در طول این زمان فقط 20 دقیقه برای 20 سوال خواهد بود)