عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشپذیران حرفه معلمی؛ برنامه امتحان دروس صلاحيت معلمي «اخلاق حرفه اي» و «آموزش كارآفريني»
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 11 مهر 1395، 08:48
 

قابل توجه دانشجوياني كه دروس فوق را در تابستان اخذ و موفق به گذراندن آن نشدند .
امتحان درس اخلاق حرفه اي 95/7/14 ساعت 14 الي 16
امتحان درس آموزش كارآفريني 95/7/28 ساعت 14 الي