عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانش پذیران محترم حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 06 مهر 1395، 13:14
 

اطلاعيه مهم درخصوص ارسال اسامي دانش پذيراني كه تمام دروس خود را با موفقيت گذرانده و تسويه حساب مالي نيز نموده اند:
اسامي آندسته از دانش پذيراني كه تمام دروس خود را با موفقيت گذرانده و تسويه حساب مالي ( مبلغ 16000.000 )نيز نموده اند، جهت صدور ابلاغ وحكم كارگزيني، به مركز نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش ارسال گرديده است. دانشپذيران ذينفع مي توانند با مراجعه به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، اسامي خود را مشاهده نمايند. لذا نيازي به مراجعه ي حضوري دانشپذيران به دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي نميباشد. ضمنا"اسامي دانشپذيراني كه نسبت به تسويه ي مالي خود اقدام ننموده اند، پس از تسويه حساب مالي الكترونيكي، متعاقبا اعلام خواهد شد.