عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشپذیران محترم دوره حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 20 شهريور 1395، 09:15
 

همانطور كه در اطلاعيه هاي قبل نيز تذكر داده شده بود ، مجددا" تاكيد مي گردد صدور گواهي صلاحيت معلمي (پايان دوره يكساله) منوط به اخذ نمره در تمامي دروس و آزمون جامع و نيز تسويه حساب كامل شهريه با دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي باشد . شايان ذكر است سهم كل واريزي دانش پذيران مبلغ 16000000 ريال (معادل يك ميليون و ششصد هزار تومان)مي باشد كه مي بايست در اسرع وقت نسبت به تسويه مالي آن از طريق پرتال دانشگاه اقدام نمايند .