عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشجویان محترم ترم تابستان
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 17 مرداد 1395، 15:49
 

تعدادی از درس های ترم تابستانی دانشجویان به صورت الکترونیکی، نیز در سامانه آموزش الکترونیکی بارگزاری شده است که می توانید از آنها استفاده نمایید.