عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بارگزاری محتوای دروس ترم تابستانی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 28 تير 1395، 16:17
 
دانشجویان محترم مهمان ترم تابستانی:

فایل دروسی که در ترم تابستانی به صورت الکترونیکی (مجازی) برگزار می شود  برای کلیه دانشجویانی که آنها را  اخذ نموده اند، بارگزاری شده و برخی از آنها قابل دانلود هستند. دانشجویان می توانند ابتدا از طریق پرتال وارد سامانه آموزش الکترونیکی شده و درس های مورد نظر خود را از بخش "درس های من" مطالعه نمایند.