عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بارگزاری دروس پودمان دوم دوره مهارتی بدو خدمت
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 15 تير 1395، 09:10
 

به استحضار متقاضیان دوره های مهارتی بدو خدمت آموزش و پرورش می رساند، بخشی از درس های پودمان دوم، در سایت بارگزاری شده است. لطفا مطالعه فرمایید.