عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تغيير زمان برگزاري آزمون روانشناسی و اصول و روش یاددهی و یاددگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 09 خرداد 1395، 08:56
 

بنا به درخواست جمع كثيري از دانش پذيران محترم شاخه فني وحرفه اي آزمون استخدامي سال 94 وزارت آموزش وپرورش مبني بر تغيير زمان برگزاري آزمون 2 درس  اصول و روش هاي ياددهي ويادگيري  و نيز روانشناسي و كاربرد آن در آموزش ( بدليل مصادف بودن زمان برگزاري آزمون با ماه مبارك رمضان)، آزمون هاي مذكور به شرح زير برگزارخواهد شد.