گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
مدارهاي مخابراتي
ماشينهاي الكتريكي 3
ماشينهاي الكتريكي 2
كارگاه كاربردبرق والكترونيك
كارگاه كاربردبرق والكترونيك
كارگاه برق
كاربرد برق و الكترونيك
عايقها و فشارقوي
طرح پست هاي فشار قوي و پروژه
حفاظت و رله ها
توليد و نيروگاه
تجهيزات پست
تاسيسات الكتريكي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
برق تاسيسات
بررسي سيستمهاي قدرت 2
بررسي سيستمهاي قدرت 1
الكترونيك صنعتي
الكترومغناطيس
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
آز- ميكروپروسسورها
آز مباني مهندسي برق
آز ماشينهاي الكتريكي 1
آز ماشينهاي الكتريكي 1
آز- ماشين 2
آز- ماشين 2
آز- فشارقوي
آز- سيستمهاي قدرت