گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
يادگيري حركتي
ورزش تخصصي انفرادي 2
ورزش تخصصي )انفرادي (
واليبال 2
واليبال 2
هندبال 2
هندبال 1
مديريت و طرزاجراي مسابقات
متون خارجي تخصصي
متون خارجي تخصصي
مباني تربيت بدني (2)
كشتي 2
فيزيولوژي ورزشي 2
فيزيولوژي ورزشي 1
فيزيوتراپي
شنا(3)
ژيمناستيك 2
ژيمناستيك 1
ژيمناستيك 1
روش تدريس تربيت بدني درمدارس
روان شناسي ورزشي
دووميداني 1
حركت شناسي ورزشي
تنيس روي ميز 1
تربيت بدني وورزش معلولين
تربيت بدني در مدارس
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (2)
تربيت بدني (1)
تربيت بدني (1)
تربيت بدني (1)
تربيت بدني (1)
تربيت بدني (1)
تربيت بدني (1)
تاريخ تربيت بدني
بهداشت و ورزش
بسكتبال 2
بسكتبال 2
بسكتبال 1
بدمينتون 2
بدمينتون 1