گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
هندسه كاربردي
هندسه كاربردي
نظريه و روشهاي طراحي
مديريت وتشكيلات كارگاه
مديريت پروژه
كارگاه مصالح و ساخت
كاربردكامپيوتردرمعماري
كارآموزي
طرح معماري 5
طرح معماري 4
طرح معماري 3
طرح معماري (2)
طرح معماري (2)
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي معماري (4)
طراحي معماري (4)
طراحي فني
سازه هاي نو
سازه هاي فلزي
سازه هاي بتوني
ساختمان 2 و گزارش كارگاه
روستا 2
رسم فني و نقشه كشي ساختمان
حقوق معماري
بيان معماري 1
آشنايي بامعماري معاصر
آشنايي بامرمت ابنيه
آشنايي بامرمت ابنيه
آشنايي بامباني برنامه ريزي كالبدي
آشنايي با معماري جهان