گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
مباني جغرافياي طبيعي [932]
كاربردهنرنمايشي درفعاليت 2 [932]
كاربرد نرم افزار در فعاليت پرورشي [932]
كاربرد نرم افزار در تدريس [932]
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش [932]
زمين درفضا [932]
روشهاي مشاهده رفتار [932]
روش هاي آماري درعلوم تربيتي [932]
روش تحقيق باتاكيدبرعلوم تربيتي [932]
روانشناسي تربيتي (2) [932]
روان شناسي شخصيت [932]
جريان فكري وعاطفي رايج دركودك [932]
جامعه شناسي فرهنگ [932]
جامعه شناسي تغيير وتوسعه [932]
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي [932]
تحليل محتواي كتب درسي جغرافيا [932]
تاريخ تمدنهاي جهان باستان [932]
تاريخ تمدن و فرهنگ ايران باستان [932]
تاريخ تحولات ايران ازحمله مغول [932]
اصول و فلسفه آموزش و پرورش [932]
اصول و فلسفه آموزش و پرورش [932]
اصول و فلسفه آموزش و پرورش [932]
اصول و فلسفه آموزش و پرورش [932]
اصول و فلسفه آموزش و پرورش [932]
آسيب شناسي اجتماعي [932]