گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
هندسه محاسباتي
مفاهيم پيشرفته درعلوم كامپيو
محيطهاي چندرسانه اي
مباني كامپيوتروبرنامه سازي
مباني برنامه سازي كامپيوتر
گرافيك كامپيوتري 1
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي
شبيه سازي كامپيوتري
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
سمينار
سمينار
سمينار
ساختمان داده ها
زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم
زبان ماشين و اسمبلي
پروژه نرم افزار
پروژه نرم افزار
پروژه
پروژه
پروژه
پايان نامه
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه سازي كامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته
اصول طراحي كمپايلر
آزمايشگاه معماري كامپيوتر